IN LOVING MEMORY OF 63 YOUNG SOULS WHO TOOK OFF IN OCTOBER 1998

ه، مدتیست با این تصویر در ذهنم راه میروم

و تلاش کردم به اینجا برسم، که از این هراس رها شوم

 

وبعد، وارده ان دروازه شدم با اون دو تا شیره زرین

او به من گفت که همه چیز رو به راه است

و من او را در جا باور کردم، چو او شاهزاده زرین است

آفریننده این جهان

 

اه، بالا رو به آسمان مینگرم

آنها در بلندیها می چرخیدن

روی زمین هراس بود

اما در آسمان هراس نبود

 

ماننده شستو سه تا بادکنکه سرخ، آویخته به آسمان

ماننده ستارهای درخشان در یک شبه سرده سرد

و آنگاه که آتش خاموش شد

آنها چه زیبا راهی شدن

و وارده جهان ما شدن